Stats

Tuesday, October 19, 2010

הפטרה לחג פסטיבל רבין

מהערה 12:


והייתם מסיתים חודש ימים לפני רבין אלוהיכם. שלוש פעמים יראה כל השמאלן בישראל, בכיכר אשר אבחר, בחג הרבין,בחג הרבין ובחג הרבין. לא יראו את פני ריקם כי אם בדברי שטנה נגד הימין אשר נתתי בפיהם יראו את פני.

והקהלתם את בתי ספריכם ואת גדודי צבאכם ביום השנים עשר והלבשתם בגדי לבן, ושרתם שירים נוגים לאלוהיכם. ובחצות היום עגילים חפשו לכם, זכר למציאת אשת האלוהים לאה, על גדודיה ועל צבאותיה.

וברביעי לחודש עצרת תעשו לכם, כל מלאכה לא תעשו. ועשיתם עצרת גם בצאת השבת הקרובה, והקהלתם את שמאלניכם בעת ההיא בכיכר אשר אבחר. והסתתם הסתה גדולה ביום ההוא, ושתיתם ויסקי לשובע - כי גדול היום לרבין, הוא אלוהי הניקוטין אשר ברא את בלק לייבל ביום הווסד פרשת הדולרים.

בשלוותא תשבו שישה ימים, ותמוטטו את עצביכם, כי בשלוותא ישב רבין אלוהיכם בעת מלחמת ששת הימים כאשר התמוטטו עצביו. ולקחתם לכם ביום הראשון מאה ועשרים מינים, ואגדתם במליאה במינם, ונשאתם נאומי תודה לרבין אלוהיכם. ושמחתם ביום רבין אלוהיכם, כי הרבין הוא הנותן לכם כוח לעשות חיל.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...